Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P10 Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta u toku porođaja
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati traumaticae,per partum
P10.0 Krvarenje pod tvrdu moždanicu novorođenčeta u toku porođaja
Haemorrhagia subduralis neonati traumatika per partum
P10.1 Moždano krvarenje usled porođajne povrede
Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum
P10.2 Krvarenje u komore mozga novorođenčeta u toku porođaja
Haemorrhagia intraventricularis propter trauma partus traumatica
P10.3 Krvarenje pod mrežastu moždanicu novorođenčeta u toku porođaja
Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica,per partum
P10.4 Razderotina šatora malog mozga novrođenčeta u toku porođaja
Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum
P10.8 Druge razderotine i krvarenja u lobanji novorođenčeta u toku porođaja
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae,per partum
P10.9 Razderotina i krvarenje u lobanji novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati, traumatica non specificata, per partum
P11 Druge povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum
P11.0 Otok mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum
P11.1 Drugo označeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica cerebralis neonati specificata alia, per partum
P11.2 Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica cerebralis neonati, non specificata alia,per partum
P11.3 Povreda nerva lica novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum
P11.4 Povreda drugih nerava lobanje novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum
P11.5 Povreda kičme i kičmene moždine novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum
P11.9 Povreda centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, non specificata, per partum
P12 Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum
P12.0 Krvni naduv glave novorođenčeta usled porođajne povrede
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per-partum
P12.1 Porođajni naduv glave novorođenčeta u toku porođaja
Caput succedaneum partuale neonati, per partum
P12.2 Krvarenje mekih tkiva krova lobanje novorođenčeta uzrokovano porođajnim povredama
Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per pertum
P12.3 Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede
Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum
P12.4 Povreda poglavine novorođenčeta monitoring-sistemom
Laesio traumatica capillitii neonati monitoring-systemate
P12.8 Druge porođajne povrede poglavine novorođenčeta
Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum
P12.9 Porođajna povreda poglavine novorrođenčeta, neoznačena
Laesio traumatica capillitii neonati non specificata,per partum
P13 Povrede kostiju novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum
P13.0 Prelom lobanje novorođenčeta u toku porođaja
Fractura cranii neonati, per partum
P13.1 Druge povrede lobanje novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum aliae
P13.2 Povrede butnjače novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica femoris neonati, per partum
P13.3 Povreda dugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum
P13.4 Prelom ključnjače novorođenčeta u toku porođaja
Fractura claviculae neonati, per partum

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: