Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P00 Bolesti majke nevezane za trudnoću sa posledicom po plod i novorođenče
Morbi matris ad graviditatem non conjuncti, cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.0 Visoki krvni pritisak majke sa posledicama po plod i novorođenče
Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.1 Bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke sa posledicama po plod i novorođenče
Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.2 Zarazne bolesti i parazitarne bolesti majke sa posledicama po plod i novorođenče
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.3 Druge bolesti krvotoka i bolesti organa za disanje majke sa posledicama po plod i novorođenče
Morbi systematis circulatori et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii
P00.4 Bolesti majke usled hedovoljne ishrane sa posledicama po plod i novorođenče
Morbi matris nutritionales cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.5 Povrede majke sa posledicama po plod i novorođenče
Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.6 Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče
Interventiones ad matrem chirurgicae cum sequelis ad fetum et neonatum
P00.7 Druge medicinske intevencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče
Interventiones ad matrem medicales cum sequelis ad fetum et neonatum aliae
P00.8 Druga stanja majke sa posledicama po plod i novorođenče
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii
P00.9 Stanje majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačeno
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus
P01 Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.0 Nedovoljna funkcija grlića materice sa posledicama po plod i novorođenče
Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.1 Prerano prskanje vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče
Ruptura membranae praematura cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.2 Premala količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče
Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.3 Prevelika količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče
Hydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.4 Vanmaterična trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče
Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.5 Višeplodna trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče
Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.6 Smrt majke sa posledicama po plod i novorođenče
Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.7 Loše prednjačenje pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče
Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum
P01.8 Komplikacija trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonati
P01.9 Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae
P02 Stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče
Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum
P02.0 Nisko usađena posteljica sa posledicama po plod i novorođenče
Plancenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum
P02.1 Drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenja sa posledicama po plod i novorođenče
Ablationes placentae et haemeorrhagiae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae
P02.2 Nisko usađena bolesna posteljica i druge poremećene funkcije sa posledicama po plod i novorođenče, n
Placenta praevia et dysfunctiones placentae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae,non specificatae
P02.3 Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče
Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum
P02.4 Ispadanje pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče
Prolapsus chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum
P02.5 Drugi pritisak na pupčanik sa posledicama po plod i novorođenče
Compressio chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum
P02.6 Druga i neoznačena stanja pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče
Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: