Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
O95 Smrt majke nastala tokom trudnoće, porođaja ili babinja, uzrok nepoznat
Mors matris obstetricia,causa ignota
O96 Smrt majke posle porođaja u periodu od 42 dana do godine dana, uzrok različit
Mors matris obstetricia per 42 dies usque ad unum annum post partum, causa varia
O97 Smrt majke uzrokovana posledicama trudnoće
Mors matris propter sequelas obstetricias
O98 Zarazne bolesti i parazitarne bolesti majke koje komplikuju trudnoću, porođaj i babinje
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii graviditatem, partium et puerperium complicatus
O98.0 Tuberkuloza u trudnoći, porođaju i babinjama
Tuberculosis in graviditate,partu et puerperio
O98.1 Sifilis u trudnoći,porođaju i babinjama
Syphilis in graviditate,partu et puerperio
O98.2 Kapavac u trudnoći,porođaju i babinjama
Gonorrhoea in graviditate,partu et puerperio
O98.3 Druge polne infekcije u trudnoći, porođaju i babinjama
Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae
O98.4 Žutica uzrokovana virusom u trudnoći, porođaju i babinjama
Hepatitis viralis in graviditate, partu et puerperio
O98.5 Druge bolesti uzrokovane virusom u trudnoći, porođaju i babinjama
Morbi virales in graviditate, partu et puerperio, alii
O98.6 Bolesti uzrokovane protozoama u trudnoći, porođaju i babinjama
Morbi protozoales in graviditate,partu et puerperio
O98.8 Druge zarazne bolesti i parazitarne bolesti majki u trudnoći, porođaju i babinjama
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii
O98.9 Zarazna bolest i parazitarna bolest majke u trudnoći, porođaju i babinjama, neoznačena
Morbus matris infectivus et morbus parasitarius graviditate, partu et puerperio, non specificatus
O99 Druge bolesti majke u trudnoći, porođaju i babinjama
Morbi matris in graviditate partu et puerperio alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: