Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
O80 Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće
Partus spontaneus simplex
O80.0 Spontani porođaj glavom
Partus spontaneus capite
O80.1 Spontani porođaj zadnjicom
Partus spontaneus natibus
O80.8 Drugi spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće
Partus spontaneus simplex alius
O80.9 Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće, neoznačen
Partus spontaneus simplex,non specificatus
O81 Porođaj kod jednoplodne trudnoće forcepsom i vakuum-ekstraktorom
Partus simplex forcipe et vacuum-extractore
O81.0 Porođaj niskim forcepsom
Partus forcipe inferiore
O81.1 Porođaj forcepsom iz sredine
Partus forcipe cavitatis mediae
O81.2 Porođaj forcepsom iz sredine sa rotacijom
Partus forcipe cavitatis mediae cum rotatione
O81.3 Porođaj forcepsom, drugim i neoznačenim
Partus forcipe alio et non specificato
O81.4 Porođaj vakuum-ekstraktorom
Partus vacuum-extractore
O81.5 Porođaj kombinovanom primenom forcepsa i vakuum-ekstraktora
Partus combinatione forcipis et vacuum-extractoris
O82 Porođaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoće
Partus simplex sectione caesarea
O82.0 Porođaj carskim rezom po izboru
Partus sectione caesarea selectivus
O82.1 Hitan porođaj carskim rezom
Partus sectione caesarea urgens
O82.2 Porođaj sa odstranjenjem materice u toku carskog reza
Partus hysterctdomia,per sectionem caesaream
O82.8 Drugi porođaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoće
Partus simplex sectione caesarea alius
O82.9 Porođaj carskim rezom, neoznačen
Partus sectione caesarea,non specificatus
O83 Drugi porođaj kod jednoplodne trudnoće uz stručnu pomoć
Partus simplex cum assistentia,alius
O83.0 Vađenje ploda sa karličnim prednjačenjem
Extractio natibus
O83.1 Porođaj zadnjicom uz drugu pomoć
Partus natibus cum assistentia alia
O83.2 Porođaj uz drugu ručnu pomoć
Partus cum assistentia manipulativa alia
O83.3 Porođaj živog ploda kod trbušne trudnoće
Partus fetus vivi in graviditate abdominali
O83.4 Operativno komadanje ploda tokom porođaja
Operatio destructiva,per partum
O83.8 Drugi označeni porođaj jednoplodne trudnoće uz stručnu pomoć
Partus simplex cum assistentia alius, specificatus
O83.9 Jednoplodan porođaj uz stručnu pomoć, neoznačen
Partus simplex cum assistentia,non specificatus
O84 Višeplodni porođaj
Partus multiplex

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: