Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
O10 Ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis praeexistens per graviditatem, partum et puerperium complicata
O10.0 Ranije postojeći primarni povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis essentialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata
O10.1 Ranije postojeća bolest srca komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus cardiacus hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus
O10.2 Ranije postojeće bolest bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus
O10.3 Ranije postojeća bolest srca i bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus cardiacus et renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium, comp
O10.4 Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak, komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis secundaria praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata
O10.9 Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata, non specif.
O11 Povišen krvni pritisak pre trudnoće sa pojavom belančevine u mokraći
Hypertensio arterialis ante graviditatem cum proteinuria sequenti
O12 Otok i belančevina u mokraći u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska
Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensione arteriali
O12.0 Otok u trudnoći
Oedema in graviditate
O12.1 Belančevina u mokraći tokom trudnoće
Proteinuria per graviditatem
O12.2 Otok i belančevina u mokraći tokom trudnoće
Oedema et proteinuria per graviditatem
O13 Povišen krvni pritisak u toku trudnoće bez belančevine u mokraći
Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria
O14 Preeklampsija - povišen krvni pritisak, otoci i belančevine u mokraći u trudnoći
Praeeclampsia
O14.0 Umerena preeklampsija
Praeeclampsia moderata
O14.1 Teška preeklampsija
Praeeclampsia severa
O14.9 Preeklampsija,neoznačena
Praeeclampsia,non specificata
O15 Eklampsija - povišen krvni pritisak, grčevi i belančevine u mokraći u trudnoći
Eclampsia
O15.0 Eklampsija u trudnice
Eclampsia gravidae
O15.1 Eklampsija u toku porođaja
Eclampsia partualis
O15.2 Eklampsija u babinjama
Eclampsia in puerperio
O15.3 Eklampsija,neoznačena
Eclampsia,non specificata
O16 Povišen krvni pritisak majke,neoznačen
Hypertensio arterialis matris,non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: