Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
M80 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica
M80.0 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle menopauze
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica
M80.1 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle odstranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica
M80.2 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom uzrokovan fizičkom nepokretnošću
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica
M80.3 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle operacija
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica
M80.4 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom uzrokovan upotrebom leka
Osteoporosis medicamontosa cum fractura parhologica
M80.5 Samopojavni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica
M80.8 Drugi gubitak koštane mase sa patološkim prelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica,alia
M80.9 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom, neoznačen
Osteoporosis cum fractura pathologica,non specificata
M81 Gubitak koštane mase bez patološkog preloma
Osteoporosis sine fractura pathologica
M81.0 Gubitak koštane mase posle menopauze
Osteoporosis postmenopausalis
M81.1 Gubitak koštane mase posle odstranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam
M81.2 Gubitak koštane mase uzrokovan nepokretnošću
Osteoporosis immobilisationalis
M81.3 Gubitak koštane mase posle operacije
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica
M81.4 Gubitak koštane mase uzrokovan upotrebom leka
Osteoporosis medicamentosa
M81.5 Samopojavni gubitak koštane mase
Osteoporosis idiopathica
M81.6 Lequesneov ograničeni gubitak koštane mase
Osteoporosis Lequesne localisata
M81.8 Drugi gubitak koštane mase
Osteoporosis alia
M81.9 Gubitak koštane mase, neoznačen
Osteoporosis, non specificata
M82 Gubitak koštane mase u drugim bolestima
Osteoporosis in morbis aliis
M82.0 Gubitak koštane mase kod višestrukog tumora koštane srži
Osteoporosis in myelomatosi multiplici (C90.0+)
M82.1 Gubitak koštane srži u bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Osteoporosis in morbis endocrinis (E00-E34+)
M82.8 Gubitak koštane mase u drugim bolestima
Osteoporosis in morbis aliis
M83 Razmekšavanje kosti u odrasle osobe
Osteomalacia ad adultum
M83.0 Razmekšavanje kosti u babinjama
Osteomalacia puerperalis
M83.1 Razmekšavanje kosti u starosti
Osteomalacia senilis
M83.2 Razmekšavanje kosti uzrokovano slabom apsorpcijom u odrasle osobe
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis
M83.3 Razmekšavanje kosti uzrokovano nedovoljnom ishranom u odrasle osobe
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis
M83.4 Oboljenje kosti uzrokovano aluminijumom
Morbus ossium aluminicus
M83.5 Drugo razmekšavanje kosti u odrasle osobe uzrokovano lekovima
Osteomalatia ad adultum medicamentosa alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: