Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K70 Bolest jetre uzrokovana alkoholom
Morbus hepatis alcoholicus
K70.0 Masna degeneracija jetre uzrokovana alkoholom
Steatosis hepatis alcoholica
K70.1 Zapaljenje jetre uzrokovano alkoholom
Hepatitis alcoholica
K70.2 Fibroza i skleroza jetre uzrokovana alkoholom
Fibrosis et sclerosis hepatis alcoholica
K70.3 Ciroza jetre uzrokovana alkoholom
Cirrhosis hepatis alcoholica
K70.4 Nedovoljna funkcija jetre uzrokovana alkoholom
Insufficientia hepatis alcoholica
K70.9 Bolest jetre uzrokovana alkoholom, neoznačena
Morbus hepatis alcoholicus, non specificatus
K71 Bolest jetre uzrokovana toksinima
Morbus hepatis toxicus
K71.0 Toksička bolest jetre zbog zastoja žuči
Morbus hepatis toxicus cholestaticus
K71.1 Toksička bolest jetre sa izumiranjem jetrinog tkiva
Morbus hepatis toxicus hepatonecroticans
K71.2 Toksička bolest jetre sa akutnim zapaljenjem jetre
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide
K71.3 Toksička bolest jetre sa postojanim hroničnim zapaljenjem jetre
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide chronica persistenti
K71.4 Toksička bolest jetre sa hroničnim zapaljenjem jetrinih režnjića
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide lobulari chronica
K71.5 Toksička bolest jetre sa aktivnim hroničnim zapaljenjem jetre
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide activa chronica
K71.6 Toksička bolest jetre sa zapaljenjem jetre
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide
K71.7 Toksička bolest jetre sa fibrozom i cirozom jetre
Morbus hepatis toxicus cum fibrosi et cirhosi hepatis
K71.8 Toksičke bolesti jetre sa drugim bolestima jetre
Morbi hepatis toxici cum morbis hepatis aliis
K71.9 Toksička bolest jetre, neoznačena
Morbus hepatis toxicus, non specificatus
K72 Nedovoljna funkcija jetre
Insufficientia hepatis
K72.0 Akutna i subakutna.nedovoljna.funkcija jetre
Insufficientia hepatis acuta et subacuta
K72.1 Hronična nedovoljna funkcija jetre
Insufficientia hepatis chronica
K72.9 Nedovoljna funkcija jetre, neoznačena
Insufficientia hepatis non specificata
K73 Hronično zapaljenje jetre
Hepatitis chronica
K73.0 Hronično postojano zapaljenje jetre
Hepatitis chronica persistens
K73.1 Hronično postojano zapaljenje jetrinih režnjića
Hepatitis lobularis chronica persistens
K73.2 Aktivno hronično zapaljenje jetre
Hepatitis activa chronica
K73.8 Drugo hronično zapaljenje jetre
Hepatitis chronica alia
K73.9 Hronično zapaljenje jetre, neoznačeno
Hepatitis chronica, non specificata
K74 Fibroza i ciroza jetre
Fibrosis et cirrhosis hepatis
K74.0 Fibroza jetre
Fibrosis hepatis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: