Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I20 Stezanje u grudima
Angina pectoris
I20.0 Neustaljeno stezanje u grudima
Angina pectoris non stabilis
I20.1 Utvrđeno stezanje u grudima
Angina pectoris spastica verificata
I20.8 Drugi oblici stezanja u grudima
Angina pectoris,formae aliae
I20.9 Stezanje u grudima,neoznačeno
Angina pectoris,non specificata
I21 Akutan infarkt (izumiranje tkiva) srca
Infarctus myocardii acutus
I21.0 Akutan infarkt prednjeg zida srca
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus
I21.1 Akutan infarkt donjeg zida srca
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus
I21.2 Akutan infarkt u drugim delovima zida srca
Infarctus myocardii transmuralis acutus,partium aliarum
I21.3 Akutan infarkt neoznačenog dela srca
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato
I21.4 Akutan infarkt srca ispod usrčnice
Infarctus myocardii subendocardialis acutus
I21.9 Akutan infarkt srca,neoznačen
Infarctus myocardii acutus,non specificatus
I22 Ponovljen akutni infarkt srca
Infarctus myocardii recidivus acutus
I22.0 Ponovljen akutan infarkt prednjeg zida srca
Infarctus myocardii anterioris recidivus acutus
I22.1 Ponovljen akutan infarkt donjeg zida srca
Infarctus myocardii inferioris recidivus acutus
I22.8 Ponovljen akutan infarkt drugih mesta srca
Infarctus myocardii acutus recidivus,partium aliarum
I22.9 Ponovljen akutan infarkt neoznačenog mesta srca
Infarctus myocardii recidivus acutus,partis non specificatae
I23 Akutna komplikacija posle akutnog infarkta srca
Complicatio acuta post infarctum cordis acutum
I23.0 Nakupljanje krvi u kesi srca posle akutnog infarkta srca
Haemopericardium post infarctum cordis acutum
I23.1 Oštećenje pretkomorske pregrade posle akutnog infarkta srca
Defectus septi atriorum post infarctum cordis acutum
I23.2 Oštećenje komorske pregrade posle akutnog infarkta srca
Defectus septi ventriculorum post infarctum cordis acutum
I23.3 Prsnuće zida srca bez krvarenja u kesi srca posle akutnog infarkta srca
Ruptura cordis sine haemopericardio post infarctum cordis acutum
I23.4 Prsnuće vezivnih niti srca posle akutnog infarkta srca
Ruptura chordae tendineae post infarctum cordis acutum
I23.5 Prsnuće bradavičastih mišića srca posle akutnog infarkta srca
Ruptura musculorum papillarium post infarctum cordis acutum
I23.6 Zgušavanje krvi u pretkomori,ušastom nastavku i komori srca posle akutnog infarkta srca
Thrombosis atrii,auriculae atrii et ventriculi cordis post infarctum cordis acutum
I23.8 Druga akutna komplikacija akutnog infarkta srca
Complicatio acuta post infarctum cordis acutum alia
I24 Druge akutne ishemijske bolesti srca
Morbi cordis ishaemici acuti alli
I24.0 Zgrušavanje krvi u arterijama srca bez infarkta mišića srca
Thrombosis coronaria sine infarctus myocardii
I24.1 Stanje posle infarkta mišića srca
Status post infarctum myocardii
I24.8 Drugi oblici ishemijske bolesti srca
Morbus cordis ischaemicus acutus,formae aliae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: