Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
G40 Epilepsija-Padavica
Epilepsia
G40.0 Samopojavna žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa žarišnim napadom
Epilepsia idiopathica focalis et syndromae epilepticae cum impetu focali
G40.1 Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa običnim delimičnim napadom
Epilepsia symptomatica focalis et syndromae epilepticae cum impetu simplici partiali
G40.2 Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa združenim delimičnim napadom
Epilepsia symptomatica focalis et syndromae epilepticae cum impetu simplex partiali
G40.3 Generalizovana samopojavna epilepsija i epilepsijski sindromi
Epilepsia idiopathica generalisata et syndromae epilepticae
G40.4 Druga generalizovana epilepsija i epilepsijski sindromi
Epilepsia generalisata alia et syndromae epilepticae
G40.5 Specifični epilepsijski sindromi
Syndromae epilepticae specificae
G40.6 Veliki epilepsijski napad, neoznačen - sa malim napadom ili bez
Grand mal, non specificatus (cum sive non petit mal)
G40.7 Mali epilepsijski napad, neoznačen - bez velikog napada
Petit mal, non specificatus (sine grand mal)
G40.8 Druga epilepsija
Epilepsia alia
G40.9 Epilepsija, neoznačena
Epilepsia, non specificata
G41 Epilepsijski status - neprekidan niz napada padavice
Status epilepticus
G41.0 Epilepsijski status, sa velikim napadima
Status epilepticus, grand mal
G41.1 Epilepsijski status, sa malim napadima
Status epilepticus, petit mal
G41.2 Epilepsijski status složenih delimičnih napada
Status epilepticus complex-partialis
G41.8 Drugi epilepsijski status
Status epilepticus alius
G41.9 Epilepsijski status, neoznačen
Status epilepticus, non specificatus
G43 Migrena- jednostrana glavobolja u napadima
Migraena
G43.0 Obična migrena, bez aure
Migraena simplex (sine aura)
G43.1 Klasična migrena, sa aurom
Migraena classica (cum aura)
G43.2 Dugotrajna migrena
Status migraenosus
G43.3 Komplikovana migrena
Migraena complicata
G43.8 Druga migrena
Migraena alia
G43.9 Migrena, neoznačena
Migraena, non specificata
G44 Druge glavobolje
Cephalalgiae aliae
G44.0 Stežuće glavobolje
Cephalalgiae contractae
G44.1 Vaskularna glavobolja
Cephalalgia vascularis
G44.2 Tenziona glavobolja
Cephalalgia tensionalis
G44.3 Hronična posttraumatska glavobolja
Cephalalgia posttraumatica chronica
G44.4 Glavobolja uzrokovana lekom
Cephalalgia medicamentosa

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: