Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
Disordines evolutionis orationis et linquae,specifici
F80.0 Specifičan poremećaj artikulacije
Disordo orationis articularis specificus
F80.1 Poremećaj ekspresivnog govora
Disordo orationis expressiva
F80.2 Poremećaj receptivnog govora
Disordo orationis (receptivus)
F80.3 Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora sa epilepsijom
Aphasia acquista cum epilepsia (Landau-Kleffner)
F80.8 Drugi poremećaji razvoja govora i jezika
Disordines evolutionis orationis et linquae alii
F80.9 Poremećaj razvoja govora i jezika,neoznačen
Disordo evolutionis orationis et linguae,non specificatus
F81 Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici
F81.0 Specifičan poremećaj čitanja
Dyslexia specifica
F81.1 Specifičan poremećaj spelovanja
Disordo separatonis litterarum specificus
F81.2 Specifičan poremećaj računanja
Disordo arithmeticalis specificus
F81.3 Mešovit poremećaj sposobnosti za školovanje
Disordo facultatum scholasticarum mixtus
F81.8 Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii
F81.9 Poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje,neoznačen
Disordo evolutionis facultatum scholasticarum,non specificatus
F82 Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti
Disordo evolutionis functlonis motoricae specificus
F83 Mešoviti specifični poremećaji razvoja
Disordines evolutionis specifici mixti
F84 Prožimajući poremećaji razvoja
Disordines evolutionis pervasivi
F84.0 Dečji autizam
Autismus puerilis
F84.1 Atipičan autizam
Autismus atipicus
F84.2 Rettov sindrom
Syndroma Rett
F84.3 Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstva
Disordo pueritiae desintegrativus alius
F84.4 Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima
Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis
F84.5 Aspergerov sindrom
Syndroma Asperger
F84.8 Drugi pervazivni poremećaji razvoja
Disordines evolutionis pervasivi alii
F84.9 Pervazivni poremećaj razvoja,neoznačen
Disordo evolutionis pervasivus,non specificatus
F88 Drugi psihički poremećaji razvoja
Disordines evolutionis psychici alii
F89 Poremećaj psihičkog razvoja,neoznačen
Disordo evolutionis psychicae,non specificatus

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: