Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
F40 Fobijski anksiozni poremećaji
Disordines anxiosi phobici
F40.0 Agorafabija - strah od trgova, otvorenog prostora i dr.
Agoraphobia
F40.1 Socijalna fobija
Phobia socialis
F40.2 Specifična (izolovana) fobija
Phobia specifica (separata)
F40.8 Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji
Disordines phobici anxiosi alii
F40.9 Fobijsko-anksiozni poremećaj,neoznačen
Disordo phobica anxiosus non specificatus
F41 Drugi anksiozni poremećaji
Disordines anxiosi alii
F41.0 Panički poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznost
Disordo panicus,episodum anxiosum paroxismale
F41.1 Anksiozni generalizovani poremećaj
Disordo anxiosus generalisatus
F41.2 Mešovit anksiozni i depresijski poremećaj
Disordo anxiosus et depressivus muxtus
F41.3 Drugi mešovit anksiozni poremećaj
Disordo anxsiosus mixtus alius
F41.8 Drugi anksiozni označeni poremećaji
Disordines anxiosi alii specificati
F41.9 Anksiozni poremećaj,neoznačen
Disordo anxiosus,non specificus
F42 Opsesijsko-prisilni poremećaj
Disordo obsessivocompulsivus
F42.0 Pretežno opsesijske misli ili nametnute misli
Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes
F42.1 Pretežno prinudne radnje(opsesijski rituali)
Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)
F42.2 Mešovite opsesijske misli i radnje
Actiones et ideae obsessivae mixtae
F42.8 Drugi opsesijsko-prisilni poremećaji
Disordines obsessivo-compulsivi alii
F42.9 Opsesijsko-prisilni poremećaj,neoznačen
Disordo obsessivo-compulsivus,non specificatus
F43 Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja
Reactio stressogenes,gradus majoris,et reactiones maladaptivae
F43.0 Akutna reakcija na stres
Reactio stressogenes acuta
F43.1 Stresni poremećaj posle traume
Disordo posttraumaticus stressogenes
F43.2 Poremećaji prilagođavanja
Disordines accomodationis
F43.8 Druga reakcija na težak stres
Reactio stressogenes gradus majoris,alia
F43.9 Reakcija na težak stres,neoznačena
Reactio stressogenes gradus maloris,non specificata
F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
Disordines dissociativi (conversiones)
F44.0 Psihogeno nesećanje
Amnesia dissociativa
F44.1 Psihogeno lutanje
Fuga dissociativa
F44.2 Psihogena ošamućenost
Stupor dissociativus
F44.3 Trans i poremećaji posedovanja
Exatasis et disordines possessivae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: