Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
F30 Manija-manijsko duševno oboljenje
Mania
F30.0 Hipomanija
Hypomania
F30.1 Manija bez psihotičkih simptoma
Mania non psychotica
F30.2 Manija sa psihotičkim simptomima
Mania psychotica
F30.8 Druge manijske epizode
Episodia maniaca alia
F30.9 Manijska epizoda,neoznačena
Episodium maniacum,non specificatum
F31 Afektivno bipolarno duševno oboljenje
Psychosis affectiva,typus bipolaris
F31.0 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, hipomanijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris,episodium hypomaniacum
F31.1 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda bez psihotičkih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum non psychoticum
F31.2 Afektivno bopolarno duševno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze
Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum psychoticum
F31.3 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum, gradus levis sive moderati
F31.4 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda bez psihotičkih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris
F31.5 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska apizoda sa simptomima psihoze
Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
F31.6 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, mešovita epizoda
Psychosis affectiva bipolaris,episodium mixtum
F31.7 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, u remisiji
Psychosis affectiva bipolaris,in remissione
F31.8 Drugo afektivno bipolarno duševno oboljenje
Psychosis affectiva bipolaris alia
F31.9 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis affektiva bipolaris,non specificata
F32 Depresija - depresijsko duševno oboljenje
Depressio
F32.0 Blaga depresijska epizoda
Episodium depressivum, gradus levis
F32.1 Umerena depresijska epizoda
Episodium depressivum, gradus moderati
F32.2 Teška depresijska epizoda bez simptoma psihoze
Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris
F32.3 Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
F32.8 Druge depresijske epizode
Episodia depressiva alia
F32.9 Depresijska epizoda, neoznačena
Episodium depressivum,non specificatum
F33 Povratan depresijski poremećaj
Depressio recurrens
F33.0 Blag povratan depresijski poremećaj
Depressio recidiva, gradus levis
F33.1 Umeren povratan depresijski poremećaj
Depressio recidiva gradus moderati
F33.2 Težak povratan depresijski poremećaj bez simptoma psihoze
Depressio recidiva non psychotica gradus majoris
F33.3 Težak povratan depresijski poremećaj sa simptomima psihoze
Depressio psychotica recidiva gradus majoris
F33.4 Povratan depresijski poremećaj, u remisiji
Depressio recidiva in remissione

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: