Šta treba znati o lekovima


Fluorohinoloni

Fluorohinoloni su grupa antibiotika širokog spektra dejstva: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, norfloksacin, akrosoksacin i pefloksacin; i užeg spektra dejstva, koji se koriste za terapiju urinarnih infekcija: cinoksacin i nalidiksinska kiselina.

Ovi lekovi inhibiraju topoizomerazu II (DNK girazu), enzim koji proizvodi negativni supernamotaj DNK i na ovaj način se omogućava transkripcija i replikacija.

Ciprofloksacin je predstavnik i najčešće je korišćeni fluorohinolon. On je antibiotik širokog spektra dejstva, efikasan protiv Gram-pozitivnih i Gram-negativnih organizama. Ima izvanredno dejstvo protiv enterobakterija, uključujući i mnoge druge organizme rezistentne na peniciline, cefalosporine i aminoglikozide, a takođe je veoma efikasan protiv H.influenzae, N.gonorrhoeae, Campylobacter spp. i pseudomonasa. Od Gram pozitivinih organizama, streptokoke i pneumokoke se slabo inhibiraju i veoma je visoka incidenca stafilokokne rezistencije. Ciprofloksacin bi trebalo izbegavati kod meticilin rezistentnih stafilokoknih infekcija.

Fluorohinoloni se dobro apsorbuju posle oralne primene. Lekovi se koncentrišu u mnogim tkivima, naročito u bubrezima, prostati i plućima. Svi hinoloni se koncentrišu u fagocitima. Većina ne prelazi krvno-moždanu barijeru, sa izuzetkom perfloksacina i ofloksacina, koji dostižu u cerebrospinalnoj tečnosti 40% (penfloksacin) i 90% (ofloksacin) od njihovih serumskih koncentracija.

Klinička primena fluorohinolona: komplikovane infekcije urinarnog trakta, respiratorne infekcije izazvane sojevima Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom, invazivni otitis spoljnjeg uva uzrokovan P. aeruginosa, hronični osteomijelitis izazvan gram negativnim organizmima, eradikacija kod kliconoša salmonele, gonoreja, bakterijski prostatitis, cervicitis, antraks.

Neželjena dejstva su retka, veoma blaga i nestaju sa prestankom primene leka. Uglavnom su to gastrointestinalni poremećaji i osip po koži. Artropatija je karakteristična za mlađe osobe. Javljaju se i CNS simptomi, glavobolja i vrtoglavica, a ređe konvulzije, koje su povezane sa CNS patologijom ili istovremeno primenom teofilina ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova.

Registrovani lekovi

  • ofloksacin – VISIREN (Jugoremedija Srbija),
  • ciprofloksacin – CIPROFLOXACIN (Habit Pharm Srbija), CIPROFLOXACIN (Jugoremedija Srbija), MAROCEN (Hemofarm Srbija), CIPROCINAL (Zdravlje Srbija), C-FLOX (Intas Pharmaceuticals Indija), CIFRAN (Ranbaxy Laboratories Indija), CIPRINOL (Krka Slovenija), CIPROFLOXACIN (Remedica Kipar), CITERAL (Alkaloid Makedonija),
  • norfloksacin – NOFOCIN (Srbolek Srbija), NOLICIN (Krka Slovenija), URICIN (Slaviamed Srbija),
  • moksifloksacin – AVELOX (Bayer Healthcare Nemačka).