Ocenite članak:
 • 144
(3.88 / 144)

Sinkopa, prolazni gubitak svesti


Autor: Mr sci dr Tomislav Kostić   

sinkopa-prolazni-gubitak-svesti

Sinkopa je sindrom koji se definiše kao iznanadni, prolazni gubitak svesti sa nemogućnošću zadržavanja posturalnog tonusa, koji nastaje usled poremećene perfuzije mozga. Retko je posledica cerebralne vazokonstrikcije ili učinka kradje u arteriju subklaviju (subclavian steal fenomen). Presinkopa predstavlja blaži oblik poremećaja perfuzije mozga, nekada prethodi sinkopi, a javlja se u vidu osećaja nesvestice, slabosti, poremećaja vida, nemogućnosti održavanja uspravnog položaja i predosećaja gubitka svesti.

Tipičnu kliničku sliku sinkope karakteriše: pad krvnog pritiska, bledilo, znojenje, gubitak svesti, bolesnik je nepokretan, disanje je plitko i usporeno, tonus sfinktera je očuvan.


Da bi ste videli video sadržaj morate instalirati najnoviju verziju Flash Playera. To možete učiniti ako otvorite ovu stranicu.

Podela

Postoji veći broj etioloških faktora koji mogu da izazovu sinkopu, ali se oni uobičajeno klasifikuju u tri grupe:
 • sinkope srčanog porekla
 • sinkope nesrčanog porekla
 • sinkope nejasnog uzroka

Srčani uzroci sinkope

 • opstrukcija ili redukcija toka krvi: aortna stenoza, hipetrofična opstruktivna kardiomoiopatija,mitralna stenoza, miksom leve pretkomore, plućna valvularna stenoza, plućna hipertenzija, plućna embolija, tetralogija fallot, akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris, srčana tamponada, disekcija aorte.
 • aritmije: 
  • bradiaritmije-bolest sinusnog čvora, AV blok II°, AV blok III° 
  • tahiaritmije-vetrikularna i supraventrikularna tahikardija

Sinkope nesrčanog porekla

 • vazodepresorna sinkopa (kolaps),                                                                   
 • situacione sinkope(mikciona,defekaciona,sinkopa izazvana kašljem, gutanjem,fizičkim naporom)
 • lekovima izazvana sinkopa
 • ortostatska hipotenzija (pad krvnog pritiska posle zauzimanja uspravnog položaja)
 • sinkopa usled oboljenja centralnog nervnog sistema
 • sinkopa zbog preosetljivosti karotidnog sinusa

Sinkopa nejasnog porekla

 • javlja se najčešće u mladjem uzrastu, a patofiziološki mehanizam hipotetički se objašnjava poremećajem Bezold-Jarisch refleksa.  Ovaj oblik sinkope se može provocirati pomoću HUTT (head up tilt table test).

Uzroci sinkope u %

 Nepoznato  35%
 Refleksna vaskularna  19%
 Cerebralni uzroci i epilepsija  9%
 Ortostatska hipotenzija  7%
 Tahiaritmije  7%
 Bradiaritmije  4%
 Metabolički  4%
 Opstrukcija protoka krvi  4%
 Ostali uzroci  2%

Dijagnoza

Dijagnoza sinkope se postavlja na osnovu:
 • anamneze
 • objektivnog nalaza
 • dopunskih ispitivanja
Pri uzimanju anamneze treba obratiti pažnju na početak sinkope, njenu učestalost, premonitorne simptome kao i provocirajuće faktore. Objektivni nalaz može da pomogne u dijagnozi specifičnih oblika sinkope. Posebna pažnja treba da se obrati pri pregledu kardiovaskularnog sistema kao i neurološkog pregleda. Epizode sinkope treba razlikovati od epileptičnog napada, tranzitornog ishemijskog ataka, histerične nesvestice, hipoglikemije i drugih stanja koja mogu da dovedu do poremećaja ili kratkotrajnog gubitka svesti. Pacijenti sa srčanim oboljenjem zahtevaju dalja ispitivanja koja obuhvataju klasičan EKG, ehokardiografski pregled, 24h holter monitoring EKG, a po potrebi i elektrofiziološko ispitivanje. U slučaju da sinkopa, i pored navedenih dijagnostičkih metoda ne bude dokazana, na raspolaganju nam stoji tkzv. loop rekorder.

ILR(implantabile loop recorder)

ILR(implantabile loop recorder)  je prvi imlantabilni sistem za praćenje  srčanog rada i snimanje ritma srca. Lekar je u mogućnosti da koristi informacije koje su snimljene i da pronađe moguće smetnje u srčanom radu i nepravilnosti srčanog ritma. Dovoljno  je jednom da ove nepravilnosti u radu srca budu snimljene da bi doktor na osnovu toga mogao da odluči sa koja terapija će biti najbolja za pacijenta. To je nov metod u kardiologiji za dijagnostikovanje sinkopa nerazjašnjenog uzroka kod bolesnika kod kojih primena standardnih, konvencionalnih testova, uključujući i invazivne, nije bila uspešna. Reč je o dijagnostičkom aparatu koji se hirurškim putem implantira ispod kože grudnog koša, s elektrodama koje su pričvršćene za kućište aparata i ne zahtevaju endovensko uvođenje.Implantacija je vrlo jednostavna, napravi se rez oko 2cm u medjurebarnom prostoru u predelu gde je senzing (osetljivost) najveća (na osnovu amplitude R zubca), najčešće 4 medjurebarni prostor. Beleženje ritma rada srca vrši se neprekidno do najviše 14 meseci, a memoriše spoljnom aktivacijom u vreme simptoma ili automatskim startovanjem unapred setovanog programa za bradikardiju, tahikardiju, odnosno asistoliju. Pacijent sa sobom nosi poseban aktivator, tako da u slučaju da oseti simtome on sam može inicirati aktiviranje aparata (on u tom slučaju snima EKG i do 45 minuta pre samog dogadjaja). Kontrola ovog uredjaja se vrši telemetrijskom metodom pomoću programera koji se koristi i za kontrolu pejsmejkera. Kontrole su u odredjenim vremenskim intervalima, a po potrebi i ranije (u slučaju simptoma).

Implantabilni loop rekorder predstavlja značajnu novinu i napredak u otkrivanju uzroka sinkopa koje nisu mogle da budu zabeležene dosadašnjim konvencionalnim, invazivnim i neinvazivnim testovima. .

U 2008 godini na Klinici za kardiologiju, odeljenja invazivne dijagnostike i pejsmejkera, do sada su ugradjena 2 loop rekordera pacijentima sa sinkopama nejasne etiologije, koje konvencionalnim neinvazivnim metodama nisu dokazane. Kod prvog pacijenta na prvoj kontroli koja je usledila nakon 14 dana od ugradnje (pacijent je došao na skidanje konaca), registrovana je pauza u srčanom radu od 3.8 sec, tako da je postavljena indikacija za ugradnju stalnog pejsmejkera, koji je pacijent i dobio nakon nekoliko dana. Drugi pacijent je još uvek u programu redovnih kontrola.


Dr Tomislav Kostić
Klinika za kardiologiju
Odeljenje za invazivnu dijagnostiku i pejsmejkere


 Komentari: 6 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru