Adrese medicinskih ustanova, apoteka, klinika, kozmetičkih salona ...!

Klinički centar Niš
Klinički centar Niš
Adrese:  Braće Tankosića 48
Poštanski broj:  18000
Grad:  Niš
Telefon:  018/324-458
018/333-752
018/336-371
Email:  kcnis@eunet.yu
Website: 
 
Kategorije
  • Klinički centri
Opis

Klinički centar u Nišu je republička ustanova osnovana 14.11.1990. godine, druga je po veličini u Srbiji i opslužuje ceo jugoistok i jug Srbije, sa oko tri miliona stanovnika. Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu, u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuje i oko 240 stručnjaka zaposlenih u Kliničkom centru, koji su na fakultetu nastavnici i saradnici. Sa svojih 28 klinika, instituta i zavoda, uz prateće službe Klinički centar predstavlja jedinstven zdravstveno-obrazovni i naučnoistraživački sistem. Klinički centar Niš raspolaže sa 1.514 ležajeva i jedina je zdravstvena organizacija u Srbiji koja nema višak prostora i bolničkih ležajeva.

U organizacionom smislu, od 28 organizacionih jedinica tri su organizovane kao instituti, 22 kao klinike i tri kao zavodi.

U Kliničkom centru zaposleno je oko 2.988 radnika, od čega je 2.217 zdravstvenih i 771 nemedicinskih radnika. Od 2.217 zdravstvenih radnika - 737 je lekara, 1.297 medicinskih sestara i tehničara, a 133 sa višom stručnom spremom.

Klinički centar
Zdravstvene usluge
Shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Klinički centar Niš obavlja delatnost više zdravstvenih organizacija iz reda klinika i instituta, sa ciljem da se obezbedi : racionalna, efikasna, kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita, ravnomeran i usklađen razvoj svih segmenata zdravstvene delatnosti, jedinstven sistem rada u ostvarenju zdravstvene zaštite, izgrađivanje jedinstvene medicinske doktrine. Pored obezbeđenja visokospecijalizovane i visokodiferencirane zdravstvene zaštite u ovom centru obezbeđuje se i opšta bolnička zaštita stanovništva Nišavskog okruga.

U skladu sa kriterijumima i uslovima organizovanja, u Kliničkom centru Niš formiraju se organizacione jedinice za pružanje zdravstvene zaštite:

određenoj grupaciji stanovništva,
za određene bolesti ili grupe bolesti,
za jednu ili više grana medicine, odnosno oblasti i u hitnim medicinskim oboljenjima i stanjima.
Delatnosti ovih organizacionih celina-jedinica je: praćenje i proučavanje stanja u oblasti za koju su organizovane, ispitivanje metode zaštite, ranog otkrivanja dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, predlaganje i sprovođenje mera za unapređenje zdravstvene zaštite u svojoj oblasti, pružanje stručno-metodološke pomoći i učestvovanje u sprovodenju i izgrađivanju stručno medicinskih doktrinarnih stavova, organizovanje stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih organizacija, obavljanje specijalističko-polikliničkih i stacionarnih ili samo specijalističko-polikliničke delatnosti za određena oboljenja i stanja, odnosno dijagnostičko-terapijske aktivnosti, zajedno sa drugim organizacionim celinama iz sistema delatnosti na ovom području. U skladu sa ovim funkcijama i zadacima u KC Niš, odnosno njegovim organizacionim jedinicama obezbeđuje se: što brža primena najnovijih dostignuća medicinske nauke u kliničkoj praksi, povezanost vanbolničkog načina pružanja zdravstvene zaštite, što veća funkcionalna povezanost kako dijagnostičkih tako i terapijskih jedinica, pružanje efikasne i brze medicinske pomoći, maksimalna ekonomičnost poslovanja u korišćenju opreme sredstava i kadrova, jedinstvenost medicinske dokumentacije i način njenog stručnog i naučnog korišcenja, povezanost Kliničkog centra sa drugim organizacijama: ambulantno-polikliničkim i dispanzerskim, bolničkim i rehabilitacionim, pružanje zdravstvene zaštite od svih oboljenja i stanja predviđenih Medunarodnom klasifikacijom bolesti povreda i uzroka smrti, koja zahtevaju usluge ovog nivoa i pružanje zdravstvene zaštite i obavljanja stručnog rada najmanje na nivou lekara specijaliste, odnosno užeg specijaliste iz određenih oblasti, odnosno grana medicine.

Pretraga po gradu:


  

Kategorije ustanova:

}