Ocenite:
  • 44
(2.89 / 44)

Citrobacter

Rod Citrobacter je klasifikovan u porodicu Enterobacteriaceae. Citrobacter je Gram negativan bacil, nepravilno raspoređen u polju i ne može se pod mikroskopom razlikovati od ostalih Enterobacteriaceae. Obuhvata nekoliko vrsta:
  • C. freundi (raniji naziv Escherichia freundi)
  • C. amalonaticus (raniji naziv Levinea amalonatica)
  • C. koseri (raniji naziv Levinea malonatica)
Vrste iz roda Citrobacter pripadaju grupi oportunističkih bakterija (izazivaju poremećaje samo kod ljudi sa oslabljenim imunitetom), koje mogu da kolonizuju digestivni trakt ljudi ne izazivajući nikakve patološke promene.

Patološki (medicinski) značaj

Vrste roda Citrobacter pripadaju grupi uslovno patogenih bakterija. Mogu dugo živeti u uravnoteženoj asocijaciji sa domaćinom ne izazivajući patološke promene, ali pod određenim uslovima C. amalonaticus i C. freundi izazivaju akutne infekcije digestivnog trakta koje obično imaju blagu kliničku sliku. C. koseri je značajan uzročnik septikemije i meningitisa (kod novorođenčadi) koji retko mogu da poprime epidemijski karakter.

Mikrobiološka dijagnostika

Izolacija Citrobactera se može očekivati iz fecesa, urina, krvi ili likvora. Klinički uzorci se zasejavaju u hranljivi bujon, na endo agar i krvni agar. Posle 18 - 24 sata inkubiranja, ispituju se mikroskopske, kulturelne, fiziološko - biohemijske i eventualno antigenske karakteristike izolovane bakterijske kulture.

Prisustvo Citrobacetra u fecesu može se u većini slučajeva smatrati fiziološkim nalazom zato je potrebno oprezno tumačenje značaja Citrobacetra u stolici. Prisustvo Citrbactera u urinu, krvi ili likvoru, po pravilu se smatra patološkim nalazom.

Lečenje

Iako je značajan procenat sojeva Citrobactera osetljiv na cefalosporinske antibiotike treće generacije (cefotaksim, ceftriakson, cefoperazon) i novije aminoglikozidne antibiotike, kao što je amikacin, ipak je antibiotsku terapiju potrebnko uskladiti sa rezultatima antibiograma.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar