Ocenite:
  • 94
(2.71 / 94)

Agnozija

Agnozija je nesposobnost prepoznavanja i shvatanja vizuelnih, taktilnih i slušnih sadržaja koji su prethodno bili poznati.

Uzrok nastanka

Agnozija nastaje kao posledica disfunkcije sekundarnih senzornih područja u mozgu (okcipitalni i parijetalni režanj). Uzrok nastanka mogu biti različita patološka stanja koja dovode do oštećenja mozga (insult, demencija, neurološki poremećaji).

Klinička slika

Postoji nekoliko vrsta agnozija:

Auditivne agnozije - nesposobnost prepoznavanja zvukova i/ili glasova.

•    Agnozija zvukova  (psihička gluvoća)
•    Agnozija muzike (amuzija)
•    Agnozija reči (gluvoća za reči): ne razume glasan govor, ne može da ponovi reči, ne može da piše po diktatu.

Vizuelne agnozije - nemogućnost prepoznavanja predmeta i oblika na osnovu vidnih informacija.

•    Simultanoagnozija - iako osoba može dobro da vidi pojedine delove predmeta, ne može ih strukturisati u jednu celinu.
•    Agnozija predmeta  
•    Agnozija boja
•    Agnozija lica (prosopagnosia)
•    Agnozija grafičkih simbola (alexia)
•    Agnozija prostora (spacijalna agnozija)

Taktilne agnozije ili astereognozije - nemogućnost prepozavnavanja predmeta čulom dodira

•    Hemi - asomatognozija
•    Anozognozija
•    Autotopoagnozia
•    Agnozija prstiju
•    Agnozija ekstremiteta desno - levo

Lečenje

Lečenje je simptomatsko i suportivno. Cilj terapije je da se ukloni primarni poremećaj  koji je uzrokovao agnoziju.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar